บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ “ABACUS PARADISE PROGRAME” ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย เสริมด้วยรายการทัวร์ที่น่าสนใจ และบริการอันอบอุ่นด้วยอัธยาศัยไมตรี

**สนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว ที่รอให้ท่านไปพิสูจน์ความท้าทาย (* กรุณาใช้รองเท้ากอล์ฟ ปุ่มยาง-SOFT SPIKED SHOES)

SAUJANA GOLF & COUNTRY CLUB สนามกอล์ฟ 36 หลุม ระดับ CHAMPIONSHIP COURSE ออกแบบโดย RONALD FREAM นักออกแบบสนามกอล์ฟที่มีผลงานดีเด่นมากมาย เป็นสนามติดอันดับใน THE 100 BEST GOLF RESORTS IN THE WORLD ที่มีโรงแรม HYATT REGENCY ระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ THE PALM COURSE 18 หลุม ที่มีหลุม 2 ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหลุมพาร์ 3 ที่ยากที่สุด ความเร็วของกรีนสูงที่สุดในมาเลเซีย ซึ่งท่านอาจทำ 4 พัต ได้ง่ายๆ ในระยะ 1 คันธง THE BUNGA RAYA COURSE 18 หลุม ที่ท่านต้องประทับใจกับหลุมสุดท้ายพาร์ 5 ที่ท้าทาย

AWANA GENTING HIGHLAND & COUNTRY RESORT อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลที่ 3,100 ฟุต ที่ท่านจะสามารถตีลูกทะลุก้อนเมฆได้ สนาม 18 หลุม ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ทัศนียภาพสวยงาม ออกแบบโดย RONALD FREAM ที่มักจะออกแบบอุปสรรคที่เป็นบังเกอร์ และบ่อน้ำไว้เพื่อให้นักกอล์ฟที่มีผีมือวางตำแหน่งลูกให้ดี เป็นสนามระดับ INTERNATIONAL CLASS ที่ท่านจะมีความรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานในการเล่น

STAFFIELD COUNTRY CLUB เป็นสนามที่ตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน KLIA ประมาณ 20 นาที และ
จาก กัวลาลัมเปอร์ ประมาณ 45 นาที มีทั้งหมด 27 หลุม ออกแบบโดย GRAHAM MARSH
และ ROSS WATSON เป็นสนามที่ได้รับรางวัล AWARD-WINNING GOLF RESORT แฟร์เวย์
ใช้หญ้าแบบ COMMON BERMUDA บนกรีนใช้หญ้า TIFDWARF BERMUDA ร่มรื่นไปด้วย
ธรรมชาติของต้นไม้, อากาศที่สดชื่น, เสียงนกที่ร้องเพลงด้วยความร่าเริง สนามนี้ท่านสามารถ นำรถกอล์ฟ เข้าไปวิ่งในแฟร์เวย์ได้

KOTA PERMAI GOLF & COUNTRY CLUB เป็นสนาม 18 หลุม
ที่ใช้จัดการแข่งขัน VOLVO MASTER เมื่อปี 1999 โดยสมาคมกอล์ฟอาชีพอาเซี่ยน ออกแบบ โดย ROSS C WATSON ซึ่งหลุมที่ 2 พาร์ 4 เป็นหลุมที่ได้รับการโหวตว่าสวยที่สุดในมาเลเซีย

กัวลาลัมเปอร์ – เกนติ้ง มาเลเซีย กอล์ฟแพ็คเกจ โปรแกรม-A : 3 วัน 2 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

วันแรก กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์–เก็นติ้ง (D)
07.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เคาน์เตอร์มาเลเซียแอร์ไลน์ หมายเลข 5 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1
09.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 9065
12.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (KLIA) เมื่อท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบเจ้าหน้าที่ตัวแทนบริษัท จากนั้น นำท่านสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมได้ซึ่งบริษัทฯ มีบริการแนะนำและจัดการให้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัยท่านมีเวลาที่จะใช้บริการของสถานบริการบนเก็นติ้งได้หลากหลายเช่น สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นมากมาย, เล่นโบว์ลิ่งที่เก็นติ้งโบว์, ชมภาพยนต์ที่เฟิสท์เวิลด์ซีนี เพล็กซ์, ชมโชว์การแสดงต่างๆ ที่เก็ตติ้งรีสอร์ท หรือลองเสี่ยงโชคที่คาสิโนที่หรูหราใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
 ค่ำ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

วันที่สอง เก็นติ้ง-กอล์ฟ-กัวลาลัมเปอร์ (B,L)
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นักกอล์ฟ เชิญท่านเล่นกอล์ฟ 18 หลุมที่ AWANA GENTING  HIGHLAND GOLF & COUNTRY CLUB เสร็จแล้วเชิญรับประทานอาหาร
 กลางวัน ที่คลับเฮ้าท์ กอล์ฟเทอเรส”
 บ่าย เช็คเอ้าท์แล้วรถรับท่านเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์ เข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก พักที่โรงแรมย่านถนนบูกิตบินตังกัวลาลัมเปอร์

 

วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-กอล์ฟ (*) (B)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นักกอล์ฟ รถมารับสู่ สนามกอล์ฟ SAUJANA GOLF & COUNTRY CLUB
บ่าย รถมารับกลับสู่โรงแรมที่พัก , อิสระตามอัธยาศัยมีเวลาให้ท่านได้ช็อปปิ้ง สินค้าราคาถูกมากมายย่านถนนบูกิตบินตัง
16.30 น. รถมารับเพื่อนำส่งสนามบิน
17.30 น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์
19.45 น. ออกเดินทางโดย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 9426 สู่ กรุงเทพฯ
20.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

ราคาเริ่มต้นที่ 17,500.- บาท /1 นักกอล์ฟ

               12,500.- บาท / 1 ผู้ติดตาม

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ