บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอทัวร์ตีกอล์ฟต่างประเทศ  "โปรแกรมสุดพิเศษ"  " THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE " ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย เสริมด้วยรายการทัวร์ที่น่าสนใจ ให้ท่านนักกอล์ฟ และครอบครัว, ผู้ติดตามด้วยบริการอันอบอุ่น ด้วยอัธยาศัยไมตรี

กำหนดการเดินทาง “ทัวร์กอล์ฟบาหลี - อินโดนีเซีย”

TOUR CODE: GP-DPS1-BT/TG (* กรุณาใช้รองเท้ากอล์ฟ ปุ่มยาง-SOFT SPIKED SHOES)

วันแรก กรุงเทพฯ-เดนพาซ่าร์-อูลูวาตู                                                     
06.35 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้า 2 เช็คอินเคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ป แถว D ของสายการบินไทย
09.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431 บินตรงถึงบาหลี
14.55 น. ถึง สนามบินนูราลัยเดนพาซ่าร์ เวลาท้องถิ่นของบาหลีจะเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มัคคุเทศก์ตัวแทนของบริษัทฯ รอรับท่านและนำท่านเข้าสู่เกาะบาหลีแดนสวรรค์แห่งวัฒนธรรม ผ่านชมชายหาดสำคัญ เช่น KUTA BEACH, NUSA DUA
16.00 น. นำท่านไปชมความงดงามของวัดอูลูวาตูซึ่งตั้งอยู่ที่สุดปลายหน้าผาเคียงข้างท้องทะเลเหนือมหาสมุทรอินเดียชมทิวทัศน์ของยอดภูเขาไฟหลายยอดและยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะบาหลีนำท่านเดินทางชมสวนวิษณุการูด้า Garuda Visnukenchana ซึ่งบริเวณภายในมีรูปปั้นที่เกี่ยวกับเรื่องราวของรามายณะพระวิษณุพระผู้ปกป้องโลกรวมทั้งรูปปั้นพญาครุฑที่มาจากการแกะสลักโดยฝีมือเฉพาะตัวของคนบาหลีซึ่งมีความงดงามมาก
 19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีนหรือภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ไม่รวมในรายการ) หลังอาหารค่ำนำท่านสู่ โรงแรมที่พัก
วันที่สอง กอล์ฟ NEW KUTA GOLF CLUB(*)                      (B)        
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
08.30 น. นักกอล์ฟ : TEE OFF TIME นำท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ เล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟใหม่ล่าสุด NEW KUTA GOLF CLUB” สนามกอล์ฟในเครือของ GOLF LINKS RESORT ผลงานการออกแบบระดับมาสเตอร์พีซของ GOLFPLAN โดย RANALD FREAM ร่วมกับบรรดานักออกแบบสนามกอล์ฟสุดยอดของโลก อาทิ ROBERT TRENT JONES, PETER THOMSON, MARK O’MEARA และ COLIN MONTGOMERY สนามสไตล์ LINK COURSE เลียบไปกับชายฝั่งทะเล 18 หลุม พาร์ 72 ที่ท้าทายนักกอล์ฟฝีมือดี และสนามแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน EUROPEAN TOUR รายการ JAKARTA INDONESIA OPEN 2009 ที่ธงชัย ใจดี คว้าแชมป์มาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ (อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟไม่รวมในรายการ)
บ่าย อิสระตามอัธยาศัยหรือสามารถเลือกเล่นกอล์ฟต่ออีก 9 หลุม
 19.00 น. อาหารค่ำแบบอาหารทะเลเผา BBQ SEAFOOD DINNER และ LOBSTER 300 gm บนชายหาดที่ JIMBARAN ,รสชาติเยี่ยม, บรรยากาศโรแมนติก (ไม่รวมราคาในรายการ) หลังอาหารให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าที่ เอ้าท์เล็ตอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิ ROXY, VERSACE, POLO, AMANI และอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่คุณพอใจ
วันที่สาม กอล์ฟ BALI NATIONAL GOLF CLUB – กรุงเทพฯ      (B)     
06.00 อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาเช็คเอ้าท์เลย)
 07.30 นักกอล์ฟ : TEE OFF TIME นำท่านออกรอบ 18 หลุม  เล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ BALI NATIONAL GOLF CLUB สนาม  สุดหรูที่ตั้งอยู่ใน THE MAJ NUSA DUA บริเวณของ NUSA DUA COMPLEX ที่มีโรงแรมชั้นดีหลายแห่ง , มีศูนย์คอนแวนชั่นเซนเตอร์ขนาดใหญ่ 2 ศูนย์ , ศูนย์การค้า และ ภัตตาคารดีๆมากมาย สนามได้ถูกทำการ RE-RESIGN และ RENOVATE ใหม่ แล้วเปิดให้บริการใหม่ จนได้รับรางวัล GOLF COURSE IN ASIA 2014 , อันดับ 3 BEST RENOVATED GOLF COURSE WORLDWIDE 2015 และ อันดับ 5 BEST GOLF COURSE IN ASIA PACIFIC 2016 ท่านจะได้บรรยากาศของสนามริมทะเลที่มีธรรมชาติสวยงม การรักษาสภาพสนามที่มีคุณภาพสูง
14.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน
14.55 น. ถึง สนามบินเดนพาซ่าร์  เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์สายการบินไทย
16.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 บินตรงสู่กรุงเทพ
20.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(*) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามได้กรณีสนามกอล์ฟที่ต้องการเต็ม

บาหลีกอล์ฟแพ็คเก็จ-B:  3 วัน 2 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

TOUR CODE: GP-DPS1-BT/TGเริ่มต้นที่ 18,900 บาท / 1 นักกอล์ฟ

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ