ทัวร์ตีกอล์ฟเสียมเรียบ ANGKOR GOLF EXCLUSIVE

3 วัน 2 คืน ที่สนามกอล์ฟ สนามกอล์ฟโภคีธรา และสนามกอล์ฟอังกอร์กอล์ฟคลับ

บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด มีความยินดีที่จะขอเสนอรายการเดินทางที่ท่านต้องประทับใจ พร้อมที่พักสุดหรูระดับ 5 ดาว อิ่มอร่อยกับอาหารที่เลือกสรรอย่างดี ครบด้วยอรรถรสแห่งการชื่นชม “เมืองมรดกโลก” เพื่อนบ้านของเราที่ มีคนเคยพูดไว้ว่า “ยังตายไม่ได้หากยังไม่ได้มาเห็นนครวัด” เป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้ต้องมีความพิเศษควรค่าต่อการเข้าชมเพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต ที่สำคัญที่สุดต้องไม่พลาดกับ การออกรอบที่ “สนามกอล์ฟโภคีธรา” ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุทรียรสแห่งเกมกอล์ฟอันแท้จริง

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – นครธม - นครวัด 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – นครธม - นครวัด
05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยสมายล์
07.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 2588 สู่ เสียมเรียบ
12.00 น. ถึง สนามบินเสียมเรียบ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบเจ้าหน้าที่ ตัวแทนท้องถิ่นของบริษัทฯรอต้อนรับแล้วนำท่าน นครธม (เมืองพระนคร) ครั้งเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงนำกองทัพเรือเข้าโจมตีกองทัพพวกจามที่แม่น้ำซาปจนพวกจามแตกพ่ายไปได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ในปี พ.ศ. 1742 ทรงโปรดให้สร้างเมืองขึ้นใหม่ที่พระนครหลวง โดยมีปราสาทบายน เป็นศูนย์กลางตามจารึกเรียกชื่อเมืองนี้ว่า นครชัยศรี นำท่านเดินทางข้ามบารายเข้าเมืองทางโคปุระ(ประตู) ทางทิศใต้ที่มีรูปสลักเทวดาและยักษ์สองข้างสะพานที่สมบูรณ์ที่สุด การแกะสลักเรื่องของการกวนเกษียรมหาสมุทร เมื่อเข้าในเมืองพระนครแล้วนำท่านชม ปราสาทบายน เป็นเทวลัยในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ปราสาทนี้มีรูปแบบในการนำหินมาวางเรียงซ้อนๆ กันมีทั้งหมด 54 ยอดแต่ละยอดจะมีรูปหน้าคนทั้งสี่ด้านนักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าเป็นรูปของพระโพธิสัตว์ที่คอยปกป้องอาณาจักรแต่บางท่านว่าเป็นพระพักตร์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ชมภาพสลักตามระเบียงคตที่เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชัยวรมันที่ 7 ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองพระนคร จากนั้นนำท่านชม ลานช้าง ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองพระนคร นำท่านขึ้นสู่ระเบียงที่มีความสูง 3 เมตร ยาวประมาณ 350 เมตร ผนังฐานมีรูปครุฑ-พ่าห์, ช้างเอราวัณ, ม้า, หงส์ บริเวณนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทรงทอดพระเนตรการสวนสนามของทหาร งานพระราบพิธีต่างๆ ถัดมาเป็น ลานพระเจ้าขี้เรื้อน สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และได้มีการบูรณะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ชมภาพสลักนูนสูงที่ระเบียง เป็นภาพพญายม, นางนาค, ยักษ์, ครุฑ, เทวดา

จากนั้นชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างถวายพระราชมารดาเมื่อปี พ.ศ. 1729 มีการจารึกถึงผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างปราสาทไว้ที่แผ่นศิลาปัจจุบันแผ่นจารึกนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์เมืองพระนคร ปราสาทนี้ประกอบด้วยปราสาทเตี้ยๆ หลายหลังที่ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน มีระเบียงทางเดินที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมด รอบหมู่ปราสาทเป็นกำแพงดินที่ก่อด้วยศิลาแลงกว้าง 700 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีรูปสลักของพระพุทธรูปมากมายแต่ถูกทำลายเปลี่ยนเป็นศิวะลึงค์แทนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ปราสาทนี้ถูกทิ้งมานานมีรากต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ซอนไชไปตามตัวปราสาทมากมาย เมื่อมีการค้นพบองค์การยูเนสโกก็ทำการถากถางแต่ก็ทำได้ไม่หมดต้องทิ้งรากไม้ไว้เพื่อให้รากไม้ยึดตัวปราสาทไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเที่ยวชม นครวัด (Angkor Wat) 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างในศาสนาฮินดู ที่จำลองรูปแบบมาจากภูเขาพระสุเมรุ หรือเขาหิมาลัยในประเทศอินเดีย อันเปรียบเหมือนทีประทับของเหล่าท่วยเทพ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงสร้างเพื่อถวายแด่พระวิษณุหรือพระนารายณ์โดยให้เทวสถานองค์กลางเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ หรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์กลางของโลกมีกำแพงหินล้อมจักรวาล มีคูน้ำเปรียบเสมือนมหาสมุทร ชมภาพจำหลักตามระเบียงคตที่งดงามยิ่งด้วยศิลปะของสรีระวิทยาของเหล่านางอัสรา(นางอัปสร) ภาพแกะสลักเรื่องราวตามระเบียงคต ประติมากรรมลอยตัวรูปสลักที่เป็นตัวแทนของกษัตริย์และเทพเจ้า ตามลัทธิเทวราชา ที่ว่าเมื่อกษัตริย์สวรรคตก็นำพระศพของพระองค์มาไว้ที่ใต้ฐานเทวรูป ณ ปราสาทองค์ประธานองค์กลางเพื่อวิญญาณของพระองค์จะได้หลอมรวมเป็นเทวะอีกครั้ง จึงมีความเชื่อกันว่า นครวัดคือที่เก็บพระศพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ไว้ที่พระปรางค์บนสุดของนครวัด
17.00 น. กลับถึงโรงแรม
พักที่ โรงแรมโซฟิเทลรอยัลอังกอร์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ต สุดหรูระดับ 5 ดาว

วันที่สอง โภคีธรากอล์ฟ - อิสระ (B)

วันที่ 2 โภคีธรากอล์ฟ - อิสระ (B)
ช่วงเช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้า
08.00 น. นักกอล์ฟ : รถรับจากโรงแรมสู่สนามกอล์ฟโภคีธรา ให้ท่านได้ทดสอบความท้าทายของสนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72 ระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์ส แห่งแรกในประเทศกัมพูชา ที่เจ้าของและผู้ออกแบบสนามกอล์ฟเป็นคนไทย ท่านจะได้พิสูจน์กับสโลแกนที่ว่า “TEE OFF FROM 11TH CENTURY, FINISH YOUR ROUND IN 21ST CENTURY” เริ่มจากหลุมที่ 1 ที่มีสะพานโบราณอายุกว่าพันปีที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 และจบหลุมที่ 18 ในศตวรรษที่ 21 แล้วท่านยังจะได้ต่อสู้กับอุปสรรคของลมเนื่องจากสนามอยุ่ติดกับทะเลสาปที่ใหญ่และกว้างที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ คือ “โตนเลสาป” รอท้าทายนักกอล์ฟที่จะต้องเผื่อเหล็กเพื่อทดระยะ
เที่ยง อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย อิสระตามอัธยาศัย (วันนี้ไม่มีไก๊ด์ / ไม่มีรถบริการ)
พักที่ โรงแรมโซฟิเทลรอยัลอังกอร์กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ต สุดหรูระดับ 5 ดาว

วันที่สาม กอล์ฟอังกอร์กอล์ฟคลับ – กรุงเทพฯ (B) 

วันที่ 3 กอล์ฟอังกอร์กอล์ฟคลับ – กรุงเทพฯ (B)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย
11.00 น. เช็คเอ้าท์แล้วรถรับท่านสู่ สนามกอล์ฟอังกอร์กอล์ฟคลับ (วันนี้มีรถบริการ / ไม่มีไก๊ด์)

TEE OF TIME นักกอล์ฟ: เชิญท่านทดสอบสนามที่ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมโดยนักกอล์ฟชื่อดัง นิค ฟัลโค สนามระดับแชมเปี้ยนชิพ คอร์ส สุดหรูในเสียมเรียบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
19.00 น. นำท่านสู่ สนามบินเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
21.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ TG 2591 สู่ กรุงเทพฯ
22.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นสำหรับแพ็คเกจทัวร์นี้

ราคาเริ่มต้นที่ 29,000.- บาท /1 นักกอล์ฟ

ค่าบริการรวม

- โรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับ 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า
ที่โซฟิเทลรอยัล อังกอร์ กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ต
- กรีนฟี+แค็ดดี้ & รถกอล์ฟ 1 คัน/1 นักกอล์ฟ/
18 หลุม x 2 สนาม WEEKDAY
- รถรับ-ส่ง แบบ PRIVATE VAN ตามระบุ
พร้อมน้ำดื่ม/ผ้าเย็น
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
- ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศทุนประกัน 1,000,000 บาท

ค่าบริการไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ ฯ–เสียมเรียบ-กรุงเทพ ฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าอาหารเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าทำหนังสือ
- ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
- ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันวินาศภัย
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
- ค่าทิป, ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
- หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย
- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ