ตั้งแต่ 21 ส.ค. 62 – 25 ส.ค. 62

บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด ภูมิใจเสนอรายการสุดพิเศษให้กับท่านนักกอล์ฟได้ไปสัมผัสประสบการณ์ดีดีที่ตีกอล์ฟต่างประเทศที่เพื่อนบ้านของเรา “เวียดนาม”  ที่ ซึ่งท่านจะต้องประทับใจกับความดั้งเดิมของบ้านเมืองและผู้คนที่ ยังมีอยู่ทั่วไป อาหารรสชาติถูกปากคนไทย สาวงามในชุดอ๋าวหญ่ายใส่หมวกโนนลาขี่จักรยานตามท้องถนนและพลาดไม่ได้ กับการทดสอบสนามกอล์ฟระดับโลก

เวียดนาม – ญาจาง - ดาลัท - มุยเน่ กอล์ฟแพ็คเกจ 5 วัน 4 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

วันแรก กรุงเทพฯ ญาจาง ดาลัท - ซิตี้ทัวร์                                                        (พุธที่ 21 ส.ค.62)       (D)
07.15 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เช็คอิน

ณ เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์

10.15 น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ PG 993 สู่เมืองญาจาง
12.05 น. ถึง สนามบินกามซัญ (CAM RANH INTERNATIONAL AIRPORT) ประเทศเวียตนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาท้องถิ่นเวียดนามเท่ากับประเทศไทย)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัท (146 ก.ม./3.30 ชม.)
16.30 น. นำท่านชม “เมืองดาลัท” ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตร จากระดับน้ำทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอาณนิคม ฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สนเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วย สีสันสวยงามหลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสำหรับคู่รัก หรือท่านที่ต้องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัท อากาศจะหนาวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ ช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือนธันวาคม ของทุกปี บางเดือนท่านจะ เป็นดอกซากุระที่เมืองดาลัท
18.30 น. เช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก
19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น(USD 20)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัทให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชาติตามอัธยาศัย อาทิ ดอกไม้,ผลไม้ฤดูหนาว ทั้งสดและแห้ง,ผักนานาชนิด,ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น

พักที่โรงแรม ตามเลือก

พักที่โรงแรม HOTEL DU PARC DALAT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง กอล์ฟ (*) - ดาลัทซิตี้ทัวร์                                           (พฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.62)
06.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. รถรับเพื่อเดินทางสู่สนามกอล์ฟ “SAM TUYEN LAM GOLF CLUB” สนามกอล์ฟตั้งอยู่ 15 ก.ม. ห่างจากตัวเมืองดาลัทใช้เวลาเดินทางจากสนามบินประมาณ 20 นาที เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72 ระยะ 7,035 หลา ออกแบบโดยสถานปนิกชาวแคนาดา ท่านนักกอล์ฟจะได้เล่นกอล์ฟพร้อมชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบ Tuyen Lam และวิวของเมืองจากมุมสูงได้แบบพาโนราม่าวิว
08.30 น. เชิญท่านออกรอบเล่นกอล์ฟ 18 หลุม (อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ ตามอัธยาศัย ไม่รวมในรายการ)
บ่าย จากนั้นนำท่านนั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่ม ลงสู่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อชม และสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาลันทา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของดาลัทที่ไม่ควรพลาด นำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัท ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัทได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จะมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดปี สวนไม้เมืองหนาวแห่งนี้สร้างขึ้นปี พ.ศ.2409 เพื่อให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทำการรวบรวมพรรณไม้มากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกจำนวนมากถูกส่งออกจากดาลัท
ค่ำ อาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (USD20)

พักที่โรงแรม HOTEL DU PARC DALAT ระดับ 4 ดาว หรือเที่ยบเท่า

วันที่สาม ดาลัท - ญาจาง- กอล์ฟ(*)                                          (ศุกร์ที่ 23 ส.ค.62)                    (B , L ,D)
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. เช็คเอ้าท์แล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ “ญาจาง” (146 กม./3.30 HRS)

นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ KN GOLF LINKS สนามกอล์ฟใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ติดกับชายทะเลของเมือง Cam Ranh ที่หลายหลุมเห็นวิวทะเลกับหาดทรายขาวยาวเยียด ตัดกับสีฟ้าครามของผืนน้ำทะเลพร้อมสูดกลิ่นไอทะเลและเล่นกอล์ฟในสนามแบบ Link Style ที่ได้รับการออกแบบโดยเจ้าฉลามขาวGreg Norman อดีตนักกอล์ฟหมายเลข 1 ของโลก ซึ่งสนามนี้ถือเป็นผลงาน Masterpiece อันดับที่ 3 ของการออกแบบสนามกอล์ฟขอบสูงที่มีทรายทะเลสีขาวละเอียด ทำให้นึกถึงสนามกอล์ฟที่ Scotland

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ (ไม่รวมในรายการ)
13.00 น. นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านเล่นกอล์ฟ 18 หลุม
15.30 น. ออกเดินทางต่อสู่เมือง ญาจาง (220 กม./4.0 ชม.)
19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (USD 20)

พักที่โรงแรม NAGAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเที่ยบเท่า

วันที่สี่ กอล์ฟ(*) - ญาจางซิตี้ทัวร์                                                          (เสาร์ที่ 24 ส.ค.62)                     (B,D)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อข้ามเรือสู่เกาะ HON TRE ที่เป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ VINPEARL GOLF CLUB NHA TRANG สนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 71 ระยะ 6,787 หลา เป็นส่วนหนึ่งของ Vinpearl Resort บนอ่าวส่วนตัว Nha Trang Bay ของเกาะ สนามกอล์ฟได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจาก IMG ที่จัดให้หลายหลุมได้เห็นวิวอันสวยงามของอ่าว คู่กับรีสอร์ทระดับ 5 ดาว สภาพสนามได้รับการตกแต่งงดูแลรักษาอย่างดี มาตรฐานระดับโลก ขอแนะนำ หรือเลือกเล่นกอล์ฟที่ สนามกอล์ฟ KN GOLF LINKS สนามกอล์ฟใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ติดกับชายทะเลของเมือง Cam Ranh ที่หลายหลุมเห็นวิวทะเลกับหาดทรายขาวยาวเยียด ตัดกับสีฟ้าครามของผืนน้ำทะเล พร้อมสูดกลิ่นไอทะเลและเล่นกอล์ฟในสนามแบบ Link Style ที่ได้รับการออกแบบโดยเจ้าฉลามขาว Greg Norman อดีตนักกอล์ฟหมายเลข 1 ของโลก ซึ่งสนามนี้ถือเป็นผลงาน Masterpiece อันดับที่ 3 ของการออกแบบสนามกอล์ฟ ในเวียดนาม แฟร์แวย์ที่เป็นเคลื่อนลอนมีอุปสรรคเป็นพุ่มหญ้าเตี้ยๆ และบ่อบังเกอร์ขอบสูงที่มีทรายทะเลสีขาวละเอียด ทำให้นึกถึง สนามกอล์ฟที่ Scotland
08.00 น. นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบเล่นกอล์ฟ 18 หลุม
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย นำท่าน เดินทางเข้าสู่เมืองญาจาง เป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนามและเป็นศูนย์กลางของเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได้เกือบทั้งปี และด้านในประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู่

นำท่านเที่ยวชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นวัดนี้คือ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้น ท่านก็จะพบกับพระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อน และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสำหรับพระสงฆ์อีกด้วย

นำท่านสู่วัดโพนาคา เยี่ยมชมปราสาทโพนาคา อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 โบราณสถานแห่งนี้เป็นอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้น จะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพสตรีภควตีในอดีต เป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ไหว้สักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามอยู่

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น แนะนำ เมนูซีฟู้ด บรรยากาศร้านริมทะเล (ไม่รวมในรายการ)

พักที่โรงแรม NAGAR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า ญาจาง - ช้อปปิ้ง - ตลาดแดม - กรุงเทพ                       (อาทิตย์ที่ 25 ส.ค.62) (B)
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น. เช็คเอ้าท์ แล้วนำท่านเดินเที่ยว และช้อปปิ้ง ใน ตลาด DAM ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ผ้า เหล้า บุหรี่ และอาหารต่างๆ เป็นตลาดสดและ ขายสินค้าพื้นเมือง

ได้เวลาพอสมควร นำท่านสู่สนามบิน

10.55 น. เช็คอิน ณ สนามบิน เคาท์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์
12.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG944
14.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัสดิภาพ


( * )
บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

ราคาเริ่มต้นที่  37,500.- บาท /1 นักกอล์ฟ (นอนคู่)

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ