** เดินทาง ได้ทุกวัน ** อย่างต่ำ 4 ท่าน **

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด ภูมิใจเสนอรายการสุดพิเศษให้กับท่านนักกอล์ฟได้ไปสัมผัสประสบการณ์ดีดีที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา เวียดนามที่ ดาลัท เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง และถูกโอบล้อมไปด้วยทิวเขา,ทะเลสาบและป่าไม้ จึงทำให้ดาลัทป็นเมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 17 องศา ตลอดทั้งปี เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิที่โรแมนติกที่สุด

เวียดนาม-ดาลัท กอล์ฟแพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

วันแรก กรุงเทพฯ ดาลัท                                 (L,D)             (พุธ/ศุกร์/อาทิตย์)
08.10 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออกอาคาร 3 เช็คอินแถว E, F ของสายการบิน VIETJET AIR
11.20 น. ออกเดินทางสู่ ดาลัท ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VZ 904
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินดาลัท หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเมนูเฝอแบบพื้นบ้าน
15.30 น. จากนั้นนำท่านนั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่ม ลงสู่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อชม และสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของดาลัทที่ไม่ควรพลาด

จากนั้น นำท่านชม เมืองดาลัท ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตร จากระดับนํ้าทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สนเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสำหรับคู่รัก หรือท่านที่ต้องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัทอากาศจะหนาวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ ทุกๆเดือนธันวาคม ของทุกปี บางเดือนท่านจะเป็นดอกซากุระที่เมืองดาลัท

19.00 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (USD20)
วันที่สอง กอล์ฟ -ซิตี้ทัวร์
06.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. รถรับเพื่อเดินทางสู่สนามกอล์ฟ “SAM TUYEN LAM GOLF CLUB” (*) หรือสนามกอล์ฟ THE DALAT AT 1200 COUNTRY CLUB
08.00 น. เชิญท่านออกรอบเล่นกอล์ฟ 18 หลุม (อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ ตามอัธยาศัย ไม่รวมในรายการ)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด สถานีรถไฟนี้ปัจจุบันเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้ใช้งานจริงแล้ว ตัวอาคารถูกออกแบบสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตล์กึ่งฝรั่งเศส ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี ค.ศ. 1932 ปัจจุบันชาวเวียดนามชอบมาใช้สถานที่นี้ในการถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง เพราะบริเวณในสมารถถ่ายรูปได้หลายจุดที่สวยงาม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปที่ โบสถ์ไก่ (Chicken Church) เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีลักษณะภายนอกเป็นรูปเหมือนไก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยจึงเรียกต่อๆกันมา ท่านสามารถเข้าไปถ่ายภายในอาคารได้ กรณีไม่มีการประกอบพิธีอยู่
19.00 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (USD20)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ตลาดไนท์มาร์เก็ตถนนคนเดินยอดนิยม ของเมืองดาลัทให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ ดอกไม้, ผลไม้ฤดูหนาว ทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นมือง, กาแฟและชา เป็นต้น  ซึ่งท่านจะต้องตื่นตาตื่นใจกับแสงสีสวยงามยามค่ำคืนและผู้คนที่หลั่งไหลมาเดินเล่นกันอย่างหนาแน่น ที่สำคัญอย่าลืมใส่แจ็คเก็ตกันหนาวกันด้วยเพราะอากาศเย็นอย่างยิ่งตลอดทั้งปี

วันที่สาม กอล์ฟ - ซิตี้ทัวร์                                                         (B,D)                           (ศุกร์/อาทิตย์/อังคาร)
06.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. รถรับเพื่อเดินทางสู่สนามกอล์ฟ “DALAT PALACE GOLF CLUB” (*)
08.00 น. เชิญท่านออกรอบเล่นกอล์ฟ 18 หลุม
อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน ที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได่ (Dinh Bao Dai) จักพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัท ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิว ให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัทในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็นที่ระลึกเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัท ด้านหลังของวัดยังมี ศาลาพระแก้วมรกตองค์จำลองที่มาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้นำท่านชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลก ๆ ที่ออกแบบโดย ฝีมือลูกสาวประธานธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนามซึ่งเรียนจบสถาบันปัตยกรรมจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”
19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (ไม่รวมในรายการ)

พักที่โรงแรมตามเลือก

วันที่สี่ ดาลัทสวนดอกไม้กรุงเทพฯ    (B)                          (เสาร์/จันทร์/พุธ)
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเที่ยวชม “สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัท” ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัทได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จะมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดปี สวนไม้เมืองหนาวแห่งนี้สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ต่อมาได้ทำการรวบรวมพรรณไม้มากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกจำนวนมากถูกส่งออกจากดาลัท เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
11.30 น. เช็คอิน ณ สนามบิน
13.35น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ 941
15.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

 

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ