บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE " ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย เสริมด้วยรายการทัวร์ที่น่าสนใจ ให้ท่านนักกอล์ฟ และครอบครัว, ผู้ติดตามด้วยบริการอันอบอุ่น ด้วยอัธยาศัยไมตรี

(* กรุณาใช้รองเท้ากอล์ฟ ปุ่มยาง-SOFT SPIKED SHOES)

วันแรก กรุงเทพฯ-เดนพาซ่าร์-ทานาล๊อต (L,D) 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เดนพาซ่าร์-ทานาล๊อต (L,D)
06.00 น พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้า 2 เช็คอินเคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ป แถว D ของสายการบินไทย
08.50 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431 บินตรงถึงบาหลี
14.15 น. ถึง สนามบินนูราลัยเดนพาซ่าร์ เวลาท้องถิ่นของบาหลีจะเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว มัคคุเทศก์ตัวแทนของบริษัทฯ รอรับท่านและนำท่านเข้าสู่เกาะบาหลีแดนสวรรค์แห่งวัฒนธรรม ผ่านชมชายหาดสำคัญ เช่น KUTA BEACH, NUSA DUA
15.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
16.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย TANAH LOT ซึ่งตั้งอยุ่บนโขดหินใหญ่ ยื่นล้ำสู่ทะเลมองเห็นเป็นเงาสีดำ สวยที่สุดยามพระอาทิตย์ตกดิน และยังมีเวลาเหลือพอสำหรับเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
20.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

หลังอาหารค่ำนำท่านสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สอง กอล์ฟ NEW KUTA GOLF CLUB – ULUWATU (B,D) 

วันที่ 2 กอล์ฟ NEW KUTA GOLF CLUB – ULUWATU (B,D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
08.30 น. นักกอล์ฟ : TEE OFF TIME นำท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ เล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟใหม่ล่าสุด
“NEW KUTA GOLF CLUB” สนามกอล์ฟในเครือของ GOLF LINKS RESORT ผลงานการออกแบบระดับมาสเตอร์พีซของ GOLFPLAN โดย RANALD FREAM ร่วมกับบรรดานักออกแบบสนามกอล์ฟสุดยอดของโลก อาทิ ROBERT TRENT JONES, PETER THOMSON, MARK O’MEARA และ COLIN MONTGOMERY สนามสไตล์ LINK COURSE เลียบไปกับชายฝั่งทะเล 18 หลุม พาร์ 72 ที่ท้าทายนักกอล์ฟฝีมือดี และสนามแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน EUROPEAN TOUR รายการ JAKARTA INDONESIA OPEN 2009 ที่ธงชัย ใจดี คว้าแชมป์มาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ (อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟไม่รวมในรายการ)
15.00 น. รถกลับมารับนักกอล์ฟ แล้วออกเดินทางไปรวมกับคณะผู้ติดตามเพื่อไป ชมความงดงามของวัดอูลูวาตู ซึ่งตั้งอยู่ที่สุดปลายหน้าผาเคียงข้างท้องทะเล เหนือมหาสมุทรอินเดีย ชมทิวทัศน์ของยอดภูเขาไฟหลายยอด และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะบาหลี นำท่านเดินทางชมสวนวิษณุการูด้า Garuda Visnukenchana ซึ่งบริเวณภายในมีรูปปั้นที่เกี่ยวกับเรื่องราวของรามายณะพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลกรวมทั้งรูปปั้นพญาครุฑ ที่มาจากการแกะสลักโดยฝีมือเฉพาะตัวของคนบาหลีซึ่งมีความงดงามมาก อาหารค่ำแบบอาหารทะเลเผา BBQ SEAFOOD DINNER และ LOBSTER 300 gm บนชายหาดที่ JIMBARAN ที่สุด,รสชาติเยี่ยม, บรรยากาศโรแมน หลังอาหารให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าที่ เอ้าท์เล็ตอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิ ROXY, VERSACE, POLO, AMANI และอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่คุณพอใจ

วันที่สาม กอล์ฟ BALI NATIONAL GOLF CLUB – กรุงเทพฯ (B,L)

วันที่ 3 กอล์ฟ BALI NATIONAL GOLF CLUB – กรุงเทพฯ (B,L)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาเช็คเอ้าท์เลย)
07.30 น. นักกอล์ฟ : TEE OFF TIME นำท่านออกรอบ 18 หลุม เล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ “ BALI NATIONAL GOLF CLUB “ สนาม สุดหรูที่ตั้งอยู่ใน THE MAJ NUSA DUA บริเวณของ NUSA DUA COMPLEX ที่มีโรงแรมชั้นดีหลายแห่ง , มีศูนย์คอนแวนชั่นเซนเตอร์ขนาดใหญ่ 2 ศูนย์ , ศูนย์การค้า และ ภัตตาคารดีๆมากมาย สนามได้ถูกทำการ RE-RESIGN และ RENOVATE ใหม่ แล้วเปิดให้บริการใหม่ จนได้รับรางวัล GOLF COURSE IN ASIA 2014 , อันดับ 3 BEST RENOVATED GOLF COURSE WORLDWIDE 2015 และ อันดับ 5 BEST GOLF COURSE IN ASIA PACIFIC 2016 ท่านจะได้บรรยากาศของสนามริมทะเลที่มีธรรมชาติสวยงม การรักษาสภาพสนามที่มีคุณภาพสูง
14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน
14.10 น. ถึง สนามบินเดนพาซ่าร์ เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์สายการบินไทย
16.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 บินตรงสู่กรุงเทพฯ
19.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(*) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามได้กรณีสนามกอล์ฟที่ต้องการเต็ม

ราคาเริ่มต้นที่ 29,900.- บาท /1 นักกอล์ฟ

ค่าบริการอัตรานี้รวม

-

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดนพาซ่าร์ชั้นประหยัดของการบินไทย BOOKING CLASS“W” สะสมไมล์ได้ 25%

-

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมน้ำมันค่าประกันวินาศภัย  (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ณ วันออกตั๋ว)

-

ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมตามเลือก พร้อมอาหารเช้า

-

อาหารค่ำ 2 มื้อ

-

ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน แบบ PRIVATE BUS และรถขนกระเป๋า LUGGAGE VAN

-

ค่าGREEN FEE + CADDY FEE & GOLF CAR (2 ท่าน/ 1 คัน) สำหรับ18 หลุม X 1 สนาม WEEKEND RATE และ 18 หลุม X 1 สนาม WEEKDAY RATE

-

ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษให้บริการ

-

ค่าน้ำดื่มบนรถ คนละ 1 ขวด

-

ประกันการเดินทางต่างประเทศทุนประกัน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ค่าบริการอัตรานี้รวม

-

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  และ VAT 7%

-

ค่าทิปคนขับรถ, ไก๊ด์ท้องถิ่น, ค่าทิปแค็ดดี้

-

หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย จำนวน 1 คน ดูแลคณะนักกอล์ฟและคณะผู้ติดตาม

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าอาหารอื่นๆ , ค่าโทรศัพท์ , มินิบาร์ ฯลฯ

-

ค่าอาหาร/เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ