บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ“THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE” ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย เสริมด้วยโปรแกรมทัวร์ทีน่าสนใจ ให้ท่านนักกอล์ฟ และครอบครัว, ผู้ติดตามด้วยบริการอันอบอุ่น ด้วยอัธยาศัยไมตรี

รายละเอียดการเดินทาง “MIE GOLF PACKAGE” / PROGRAM-A 6วัน 4 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

วันแรก กรุงเทพ-นาโกย่า                                                                                                           (อังคาร ที่ 07 พฤษภาคม 62)
21.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เช็คอิน ROW-C สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯช่วยดูแดด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
วันที่สอง นาโกย่า- ศาลเจ้าอิเสะ-หมู่บ้านโบราณ                                          (D)                                 (พุธ ที่ 08 พฤษภาคม 62)
00.05น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG644 สู่สนามบินนาโกย่า
08.00น. ถึงสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์นาโกย่า หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทชูป้าย “ABACUSGOLF TRAVEL” ( B )
09.30น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดมิเอะ (159 ก.ม. / 2.15 ช.ม.) ตั้งอยู่ที่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น หันหน้าออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ระหว่างเมืองนาโกย่า โอซาก้า และเกียวโต เป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งยาวถึง 1,000 กิโลเมตร กิโลเมตร ลักษณะชายฝั่งเป็นหินขรุขระสวยงามและน่าชมเป็นอย่างยิ่ง และนับได้ว่าจังหวัดมิเอะมีธรรมชาติที่สวยงาม และประกอบด้วยพื้นที่หนึ่งในสามที่เป็น ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ ซึ่งในสมัยโบราณ มิเอะเป็นจังหวัดที่จัดอาหารให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่น และถูกเรียกว่า Miketsukuni คือ สถานที่เวลาจักรพรรดิเสวยพระกระยาหาร มิเอะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ ๆ เต็มไปด้วยภูเขาและทะเล อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม...นำท่านเดินทางสู่เมือง “อิเสะ” เมืองที่มีชายฝั่งทะเลที่ซับซ้อนสวยงาม มีชื่อเสียงทางด้านอาหารทะเล ไข่มุกและศาลเจ้าชินโต... นำท่านกราบสักการะ “ศาลเจ้าอิเสะ” คนญี่ปุ่นรู้จักชื่อโอะอิเสะซังมาตั้งแต่สมัยโบราณ นำท่านสู่ส่วนที่เป็นศาลเจ้าชั้นในสุด เรียกว่า “โคไตจิงงุ” หรือ “ไนกุ” สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะบูชาเทพแห่งดวงอาทิตย์นามว่า “เทพเจ้าอะมะเทระสุ โอมิคามิ” ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นองค์สุริยเทพบรรพบุรุษของราชวงศ์ญี่ปุ่น จึงเป็นที่เคารพสักการะของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญอันดับหนึ่งของศาลเจ้าชินโต เชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีมานานแล้วกว่า 2,000 ปี การได้มาสักการะขอพรจากศาลเจ้านี้จึงถือได้ว่าเป็นมงคลของชีวิต ศาลเจ้าในญี่ปุ่นนั้นเกิดจากความเชื่อตามหลักนิกายชินโตที่ว่าทุกสิ่งในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ต้นไม้ ล้วนแต่มีเทพเจ้า ที่คอยดูแลปกป้อง ซึ่งศาลเจ้าเหล่านี่จะสร้างขึ้นท่ามกลางป่า ธรรมชาติ เพื่อเป็นที่พำนักของเทพเจ้าที่จะดูแลปกป้อง และยังเป็นที่สำหรับสักการะบูชาเทพเจ้าด้วย ที่ศาลเจ้าอิเสะจะมีธรรมเนียมการทำพิธีสร้างศาลเจ้าใหม่ โดยจะย้ายศาลเจ้าไปไว้ยังพื้นที่ข้าง ๆ ไม่สร้างทับที่เดิม (พื้นที่ด้านข้างจะเว้นว่างเอาไว้) ซึ่งจะมีการทำทุก ๆ 20 ปี พิธีนี้เรียกว่า ชิคิเน็นเซ็นกู ซึ่งพิธีนี้มีไว้เพื่อเป็นการสืบทอดวิธีการสร้างศาลเจ้าไม่ให้  สูญสลายไป การย้ายครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่ 62 ในปีเฮย์เซอิที่ 25 (ค.ศ. 2013)…
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นแนะนำ เมนูซูชิ (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย อิสระชม “หมู่บ้านโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ” หมู่บ้านสมัยโบราณที่สร้างขึ้นมากว่า ที่ปี 300 ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมได้อย่างดี ท่านยังสามารถซื้อของที่ระลึกในร้านค้าต่างๆ ที่เรียงรายกันอยู่มากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านขายเนื้อวัวมัตสึซากะย่างไฟอ่อนกลิ่นหอมละมุน ยั่วยวนและท้าทายนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ได้ลองลิ้มรสเนื้อวัวชื่อดังในราคาไม่แพง...
15.30น. ได้เวลาพอสมควรพาท่านสู่สนามกอล์ฟ TSU COUNTRY CLUB  (60 ก.ม./ 1 ชม.) เข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก / พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
18.00น. อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม เมนูพิเศษเทปันยากิ เนื้อมัสสึซากะ   (รวมในรายการ)พักที่โรงแรม KATADA LODGE  AT TSU COUNTRY CLUB
วันที่สาม กอล์ฟเกาะไข่มุก                                                          (B, L)                                (พฤหัสบดี ที่ 09 พฤษภาคม62)
06.00น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00น. รถรับนำท่านสู่สนามกอล์ฟ
08.28น. นักกอล์ฟ: เชิญท่านออกรอบเล่นกอล์ฟ 18 หลุม สนาม ISE COUNTRY CLUB ( รวมรถกอล์ฟและแค็ดดี้ )  (อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์รวมในรายการ)
13.00 น. นัดสัมภาษณ์ MR.NOBUHIRO KOJIMA / VICE PRESIDENT JAPAN GOLF ASSOCIATION  
15.00น. นำท่านเดินทางสู่เมือง โทบะ เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดี

นำท่านสู่ เกาะไข่มุกมิคิโมะโต้ ชมเกาะที่ร่ำรวยและเป็นเกาะขุมทรัพย์ที่ล้ำค้าที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เกาะเล็กใกล้กับอ่าวโทบะแห่งนี้ คือ สถานที่ที่หนุ่มชาวญี่ปุ่นนามว่า โคคิจิ มิคิโมะโต้ ใช้เพาะพันธุ์หอยมุก จนกระทั่งประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ในปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม มีสาธิตการเพาะเลี้ยงหอยมุก และการดำน้ำเก็บหอยมุกจากใต้ท้องทะเล ของบรรดานักประดาน้ำหญิงปอดเหล็กมีชื่อเรียกว่า “อะมะซัง” ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชม จนได้รับการขนามนามว่า “จ้าวแห่งมหาสมุทร”.ได้เวลาพอสมควรนำท่านเข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก

18.00น. นักกอล์ฟและผู้ติดตาม: นำท่านไปทานอาหารค่ำยังภัตตาคารชื่อดังให้ท่านได้ลิ้มลอง “เนื้อวัวมัตสึซากะ” ที่เลี้ยงกันในเมืองมัตสึซากะ จ.มิเอะ เป็น 1 ใน 3 เนื้อวัวชั้นเลิศของ ญี่ปุ่นถึงขนาดเรียกกันว่าเป็น “ผลงานศิลปะของเนื้อสัตว์” เลยทีเดียว ด้วยความอร่อยของลายหินอ่อนและความสุดยอดของรสชาติ ทำให้มันได้รับความสนใจจากเหล่านักชิมทั่วโลก “ยากินิคุเนื้อวัวมัตสึซากะ” และ”สุกี้ยากี้เนื้อวัวมัตสึซากะ” นับเป็นเมนูชั้นเลิศที่ต้องลิ้มลองกันให้ได้ซักครั้งในชีวิต  (ไม่รวมในรายการ) หรือหากอยากทานอาหารอื่นที่ภัตตาคารอื่นได้ตามอัธยาศัย
19.30น. นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

พักที่โรงแรม  KATADA LODGE  AT TSU COUNTRY CLUB

วันที่สี่ กอล์ฟช๊อปปิ้ง                                                                  (B)                                   (ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 62)  
07.00น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.12น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุมที่สนาม TSU COUNTRY CLUB  ( รวมรถกอล์ฟและแค็ดดี้ ) (อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ไม่รวมรายการ)
14.30น. รถรอรับท่านเข้าสู่ตัวเมือง TSU CITY นำท่านเข้าชมร้าน “GOLF 5” ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดห้างสรรพสินค้าศูนย์รวมอุปกรณ์กอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดและมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด มากมายอุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังแทบ ทุกแบรนด์ ทั้งของใหม่ล่าสุดและแบบมือสองคุณภาพดีในราคาที่พิเศษสุดๆ มีพื้นที่ให้ลองไม้และ วัดระยะด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้ท่านได้มั่นใจว่าอุปกรณีที่ซื้อเหมาะกับเราหรือไม่ แล้วยังมี เสื้อผ้า, รองเท้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกอล์ฟทุกชนิดให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ แถมยังคืนภาษีได้ทันที จากนั้น นําท่านสู่ห้างอิออน “AEON” ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โต มากมายด้วยสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ
18.30 น. อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในห้างอิออน
19.30 น. นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

พักที่โรงแรม  KATADA LODGE  AT TSU COUNTRY CLUB

วันที่ห้า    หมู่บ้านนินจาอิกะกระเช้าโคไซโชเก็บสตรอเบอรี่                                           (B, D)                                                                              (เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 62)
7.30น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
8.30น. เช้คเอ้าท์แล้วรถมารับนำท่านเดินทางสู่เมืองอิงะ เข้าชม “หมู่บ้านนินจาอิงะ” – IGA NINJA MUSEUM ( ตั๋วเข้าชมไม่รวมในรายการ )

คำว่า “นินจา” เชื่อว่ามีการใช้มาประมาณ 800 ปีก่อน ซึ่งหมายถึงบุคคลที่อยู่ในภูเขาและฝึกฝนนินจุตสุ (วิชาต่อสู้เกี่ยวกับการขโมยและการล่องหน) นินจาได้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลักๆ คือ อิงะ และ โคงะ ซึ่งในจังหวัดมิเอะนั้นเป็นนินจาฝ่ายอิงะ โรงเรียนนินจาชั้นนำในญี่ปุ่นยังมีอยู่อีกแห่งที่จังหวัดชิงะ(Shiga) โรงเรียนนินจาโคกะ(Koka School) ในช่วงศตวรรษที่ 15 เมืองนี้เคยเป็นสถานที่สอนวิชานินจามาก่อน อาจเรียกได้ว่าเป็นบ้านเกิดของนินจาในตระกูลอิงะ ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย

13.00 น. ออกเดินทางสู่ภูเขาโกไซโช ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถของทางด่วน(อาหารกลางวันไม่รวมในรายการ)

นําท่านเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโฉะ - Mt.Gozaisho โดย รถกระเช้าขึ้นเขาบนความสูงกว่า 1,212 เมตร เป็นแหล่งชมทัศนียภาพอันงดงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลทั้ง 4 โดยเฉพาะใน ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะมีผู้คนจํานวนมหาศาลเดินทางมาสัมผัสกลิ่นอายแห่งฤดูใบไม้ร่วงกันเพียบ ด้วยสีเหลือง, ส้ม, แดง สะพรั่งเต็มทั้งภูเขานอกจากนี้เรายังสามารถเพลิดเพลินกับปรากฏการณ์ ต้นไม้กลายเป็นน้ําแข็งรูปประหลาด - Ice Monster ได้ในฤดูหนาว และยังเป็นแหล่งเล่นสกีที่มี ชื่อเสสียงของ จ.มิเอะอีกด้วย ( ตั๋วขึ้นกระเช้าไม่รวมในรายการ )

15.00 น. หากพอมีเวลาพอแนะนำท่านแวะชมที่โรงแรม AQUA x IGNIS HOTEL ซึ่งที่นี่จะมีส่วนที่เป็น Bakery Shop ที่ ผลิตขนม อร่อย แบบ Home made และขายดีที่สุดต้องลองชิม ยังมี Strawberry Farm ที่เป็น Organic Farm ให้เก็บทานอีกด้วย
17.00 น. เดินทาวต่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นที่พักในแบบสไตล์ห้องญี่ปุ่นและออนเซน
18.00 น. เช็คอินแล้วอิสระตามอัธยาศัย
19.00 น. อาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ SAKAKIBARA ONSEN RESORT

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

วันที่หก เรือเฟอร์รี่สนามบินนาโงย่ากรุงเทพ                                                                                      (B)                                                                          (อาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม62)
06.15 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.15 น. เช้คเอ้าท์แล้วรถมารับไปยัง ท่าเรือ TSU FERRY PORT (ตั๋วเรือทางคนขับรถจะจัดการนำมาให้)
08.00 น. นั่งเรือเฟอร์รี่สู่สนามบิน นาโกย่า ( 45 นาที )
09.00 น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์การบินไทย
11.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 645
15.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ