เล่นกอล์ฟ 2 สนาม 36 หลุม

ตั้งแต่ 01 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63

กำหนดการเดินทาง    TOUR CODE : GP-SZX-SS/ZH

*โปรดใช้รองเท้ากอล์ฟแบบปุ่มยาง (SOFT SPIKED SHOES)*

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ เซิ้นเจิ้น มิชชั่นฮิลล์
12.05 เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก เคาท์เตอร์ของสายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์ เพื่อทำการเช็คอินเอกสารการเดินทาง แถว U17 - U20
15.05 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ ZH 9004  บินตรงสู่เซินเจิ้น
18.35 ถึงสนามบินเซินเจิ้น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ รถรอรับนำท่านไปยังโรงแรมที่พัก MISSION HILLS RESORT  ด้าน DONGGUAN (ถ้าเลือกด้านSHENZHEN มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
วันที่สอง มิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ                                                                         ( B )
07.00 น. อาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สนาม ANNIKA SORRENSTEM (*) หรือสนามกอล์ฟ 1 ใน 12 ที่ท่านเลือก

อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ (ไม่รวมในรายการ)

ผู้ติดตาม อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย อิสระตามอัธยาศัย หรือเล่นกอล์ฟเพิ่ม อีก 18หลุม หรือ สามารถเลือกซื่อทัวร์เพิ่มเติมได้ อาทิ เช่น ทัวร์หมู่บ้าน วัฒนธรรม รถมารับนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเซินเจิ้น นำท่านเที่ยวชมและเพลิดเพลินกับหมู่บ้านวัฒนธรรมของเมืองจีนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งท่านจะต้องประทับใจกับโชว์สุดอลังการด้วย เทคนิคและแสงสีเสียง
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ไม่รวมในรายการ)

พักที่โรงแรม MISSION HILLS RESORT ด้าน DONGGUAN WING)

วันที่สาม   มิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ – กรุงเทพฯ                                                                (B)
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม / กรุณาเช็คเอ้าท์เลยและฝากกระเป๋าเดินทางที่ห้องเก็บของ             โรงแรมได้
 08.00 น. นักกอล์ฟ :เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม (*)GREG NORMAN COURSE หรือ สนามกอล์ฟ 1 ใน 12 ที่ท่านเลือก
บ่าย อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกเล่นกอล์ฟเพิ่มอีก 18 หลุม หรือ เลือกซื้อช๊อปปิ้งทัวร์เพิ่ม ดังนี้ รถมารับไปยังตัวเมือง SHOPPING TOUR AT LOWU นำท่านไปยังตัวเมืองเซินเจิ้น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ “ห้างหล่อวู” ซึ่งมีสินค้าราคาถูกสุดๆ ท้าทายนักต่อรองว่าจะมีความสามารถต่อราคาสินค้าได้ถูกที่สุดเท่าไร(ไม่รวมในรายการ)

อาหารค่ำ ที่ ภัตคารท้องถิ่น (ไม่รวมในรายการ)

19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเซินเจิ้น
 20.00น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบินเซินเจิ้นแอร์ไลน์
23.15 น. ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ ZH 9019
วันที่สี่ กรุงเทพฯ
01.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ