WINTER PROMOTION 2019-2020 !!
เดินทางตั้งแต่ 15 พ.ย.62 – 30 มิ.ย.63

กำหนดการเดินทาง    TOUR CODE: GP-KMG3-YO
*โปรดใช้รองเท้ากอล์ฟแบบปุ่มยาง (SOFT SPIKED SHOES)*
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง                   (D)
07.45/04.50 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ทางเข้า 4,5 แถว H,J / เคาท์เตอร์สายการบินไชน่าอีสเทอร์นแอร์ไลน์ ทางเข้า 10 แถว U17 - U20
10.45/07.50 น. ออกเดินทางโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612 /ไชน่าอีสเทอร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 2584
14.00/11.15 น. ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯรอรับท่าน  นำท่านเดินทางโดยรถบัสของโรงแรมเข้าสู่โรงแรมที่พัก สปริงซิตี้ รีสอร์ต

ถึงโรงแรมที่พัก เช็คอินแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถไปซ้อมได้ที่ สนามซ้อมไดรฟ์วิ่งเรนจ์ และสนามซ้อมซิพพัทชั้นยอดของสนามกอล์ฟ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
พักที่  SPRING CITY GOLF RESORT
วันที่ 2 สปริงซิตี้กอลฟ์  (*)  (B,D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นักกอล์ฟ : ให้ท่านได้พิสูจน์ฝีมือกับสนามกอล์ฟที่สวยงามและท้าทายด้าน LAKE COURSE(*) ที่ได้รับการออกแบบโดย ROBERT TRENT JONES JR. ที่มีทัศนียภาพลัดเลาะไปกับทะเลสาบหยางซ่งไหและมีวิวของภูเขาอยู่หลังทะเลสาบประกอบกับการดูและรักษาสนามกอล์ฟที่ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกที่นักกอล์ฟจะต้องแปลกใจกับรอย DIVOT เป็นแผ่นสวยงามที่นักกอล์ฟมือสมัครเล่นไม่เคยเล่นมาก่อนเมื่อเราลงเหล็กตีลูกในแฟร์เวย์และยังบนกรีนที่ท้าทายจินตนาการของนักกอล์ฟอย่างสุดๆ ว่าหลุมนี้เราจะทำ 3 หรือ 4 พัท ดีเนื่องจาก 2 พัทก็เป็นสุดยอดของการพัทบนกรีนที่นี่ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่นักกอล์ฟมาเล่นกี่ครั้งก็อยากมาอีกไม่รู้จักเบื่อ

เที่ยง อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย นักกอล์ฟ : อิสระตามอัธยาศัย หรือ สมนาคุณฟรี!! เล่นกอล์ฟฟรีอีก 18 หลุม ที่  MOUNTAIN COURSE สำหรับท่านที่เช็คอินระหว่าง วันจันทร์ –พุธ หรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมที่บริษัทมีบริการให้

ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ซึ่งบริษัทฯ มีบริการแนะนำให้ เช่น ทัวร์ป่าหินครึ่งวันพร้อมอาหาร หรือทัวร์เขาซีซาน, ประตูมังกร, ทะเลสาบเตียนฉือ ครึ่งวันพร้อม อาหาร เป็นต้น

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่ SPRING CITY GOLF RESORT
วันที่ 3 สปริงซิตี้กอล์ฟ (*)-กรุงเทพฯ ( B )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นักกอล์ฟ : ให้ท่านได้พิสูจน์ฝีมือกับสนามกอล์ฟที่สวยงามและท้าทายด้าน MOUNTAIN COURSE* 18 หลุม ที่มีความสูงกว่า 1,000 เมตร ซึ่งท่านจะตีได้ไกลกว่าปกติ ออกแบบโดยนักกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่ของโลก คือ แจ็คนิคลอส สภาพสนามที่แท่นทีออฟกับกรีน ใช้หญ้าแบบเดียวกัน คือ หญ้าเบนท์ (BENT) ซึ่งปลูกได้แต่ที่ที่มีอากาศเย็นตลอดปีเท่านั้นประกอบกับทัศนียภาพของภูเขาทางด้านซ้ายและทะเลสาบทางด้านขวาบนศรีษะมีปุยเมฆล่องลอยที่งดงามเหนือคำบรรยาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮาส์ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) จากนั้น
12.15 น. รถมารับเพื่อนําส่งสนามบิน
13.20 / 14.25 น. ถึงสนามบินเมืองคุนหมิงเช็คอินน์ที่เคาน์เตอร์ของสายการบินไทย/ไชน่าอีสเทอร์นแอร์ไลน์
15.20 / 16.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613 / ไชน่าอีสเทอร์นแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MU 5077
16.35 / 17.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

 

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ