บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF " ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย
คุณหมิงกอล์ฟ แพ็คเก็จ - 3  3 วัน 2 คืน เล่นกอล์ฟ 3 สนาม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง
08.50 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ทางเข้า 4,5 แถว H,J
10.50 น. ออกเดินทางโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ

รอรับท่านและนําท่านเข้าสู่ตัวเมืองคุนหมิง

16.00 น. เชิญท่านผ่อนคลายกับสปา ในตัวเมืองคุนหมิง (ชําระเป็นเงินสดไม่รวมในรายการ)

อาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของคลับเฮ้าส์ (ไม่รวมในรายการ)

จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระตามอัธยาศัย

พักที่ SPRING CITY GOLF RESORT หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2 สปริงซิตี้กอลฟ์  (*)  (B,D)
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นักกอล์ฟ : ให้ท่านได้พิสูจน์ฝีมือกับสนามกอล์ฟที่สวยงาม และท้าทายด้าน MOUNTAIN COURSE 18 หลุม ที่มีความสูงกว่า 1,000 เมตร ซึ่งท่านจะตีได้ไกลกว่าปกติ ออกแบบโดยนักกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่ของโลก คือ แจ็คนิคลอส สภาพสนามที่แท่นทีออฟกับกรีน ใช้หญ้าแบบเดียวกัน คือหญ้าเบนท์ (BENT) ซึ่งปลูกได้แต่ที่ที่มีอากาศเย็นตลอดปีเท่านั้นประกอบกับทัศนียภาพของภูเขาทางด้านซ้ายและทะเลสาบทางด้านขวาบนศรีษะมีปุยเมฆล่องลอยที่งดงามเหนือคําบรรยาย

บ่าย อิสระตามอัธยาศัย หรือทํากิจกรรมของโรงแรม เช่น สปา, นวด อาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม พักที่ SPRING CITY หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 สปริงซิต้ีกอล์ฟ (*)-กรุงเทพฯ ( B )
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์แล้วรถมารับสู่สนามกอล์ฟ
07.00 น. นักกอล์ฟ : ให้ท่านได้ทดสอบสนามอีก 18 หลุมของสนาม ด้าน LAKE COURSE อีก 18 หลุมซึ่ง

 

ออกแบบโดย ROBERT TRENT JONES JR. ที่ท่านต้อง วางแผนทุกช็อตในการเล่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮาส์ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) จากนั้น
12.15 น. รถมารับเพื่อนําส่งสนามบิน
13.20 น. ถึงสนามบินเมืองคุนหมิง เช็คอินน์ที่เคาน์เตอร์ของสายการบินไทย
15.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613
18.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

 

ราคาเริ่มต้นที่  2x,xxx.- บาท /1 นักกอล์ฟ (นอนคู่)

ราคาเริ่มต้นที่  3x,xxx.- บาท /1 นักกอล์ฟ (นอนเดี่ยว)

 

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ