ทัวร์ตีกอล์ฟกวางเจา

กวางเจา กอล์ฟแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ-กวางเจา-ซิตี้ทัวร์         (D)         (ศุกร์ ที่ 06 เม.ย. 61)
07.40 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 4 แถว H & J เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
10.40 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  TG 668
14.30 น.  ถึง สนามบินกวางเจา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองกวางเจา
บ่าย  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองกวางเจาชม จัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา
  ศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมือง มีพื้นที่กว่า 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 อาคาร ให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ Canton Tower ซึ่งจัดว่าเป็นหอส่งสัญญาณทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 600 เมตร และถ่ายรูปด้านนอกกับอาคาร Guangzhou International Finance Center หรือ Guangzhou West Tower ซึ่งจัดเป็นตึกที่สูงที่สุดเป็นลำดับที่ 9 ของโลก มีความสูงถึง 103 ชั้น หรือ 440.20 เมตร แล้วนำท่านชม บ้านตระกูลเฉิน พาชมบ้านตระกูลเฉิน มีอายุโดยประมาณ 116 ปี ชมศิลปะจีนโบราณผสมผสานกวางตุ้ง อันอ่อนช้อย ซึ่งที่นี่ ยังคงสมบูรณ์ และหาที่ติมิได้ จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์โบราณของวงศ์กษัตริย์หนานหยุแห่งราชวงศ์ฮั่น เป็นสุสานของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งใน 80 พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลก สุสาน ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย หินขนาดใหญ่ 750 ก้อน ที่ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝา ผนัง และเครื่องมือ เครื่องใช้ สืบทอด ทางวัฒนธรรมกว่า 10,000 ชิ้น อาทิ เครื่องทองเหลืองและเครื่องปั้นดินเผาในลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมเย่ว์ ของจีนทางใต้ หรือวัฒนธรรมหนานเย่ว์ รวมไปถึงเครื่องอันแสดงถึงวัฒนธรรมของจีนกลางและฉู่ วัฒนธรรมจีนใต้ บาฉู่ ของจีนตะวันตกเฉียงใต้ ฮั่นทางตอนเหนือ แม้กระทั้งวัฒนธรรมต่างชาติไฮไลท์ของอนุสรณ์บรรจุสุสาน คือ เสื้อผ้า หยก ซึ่งทำด้วยหยกกว่า 2291 ชิ้น แต่ละชิ้นจะร้อยโยงกันด้วยทองเงิน และทองแดง เครื่องแต่งกายเช่นนี้ มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นในโลกนี้ ซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมหนานเย่ว์ที่เก่าแก่ที่สุด

นำท่านชม วัดกวงเซี่ยวซื่อ วัดแห่งความกตัญญู ความหมายของวัดนี้ก็คือ วัดแสงสว่างแห่งกตัญญู วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองกวางเจา ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเคยเป็นที่ประทับของ ฮ่องเต้ หนานเยว่ แห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมาถึงยุคฮั่นตะวันออก จึงได้กลายเป็นวัดที่ชาวเมืองกวางเจาให้ความเคารพนับถือ

นำเดินทางสู่ศูนย์ค้าส่ง สนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, กิ๊ฟช้อป, รองเท้า, กระเป๋า และสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (RMB150)
  หลังอาหารค่ำนำท่านสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก DRAGON LAKE PRINCESS HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง   ดราก้อนเลคกอล์ฟ(*)–กวางเจาช้อปปิ้ง    (B,D)    (เสาร์ ที่ 07 เม.ย. 61)
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ณ สนามกอล์ฟดราก้อนเลค ด้าน “ASIAN GAME COURSE”(*) ที่สนามนี้ได้รับเลือก ให้เป็นสนามกอล์ฟที่ใช้แข่งขันรายการ ROYAL TROPHY ระหว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 2013 ซึ่งเป็นรายการเกียรติยศประเภททีมระหว่างทีมรวมดารายุโรปปะทะกับทีมรวมดาราเอเชีย
  (อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของโรงแรม ไม่รวมในรายการ)
15.00 น.  นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองกวางเจาอีกครั้ง เดินทางสู่ เมืองกวางเจา พาท่านชมตัวเมืองกวางเจา เมื่อ 214 ปีก่อน คริสตกาล

จิ่นซีฮ่องเต้เคยนำทัพมาพักตั้งค่ายที่ปากแม่น้ำจูเจียง กวางเจาได้ก่อนกำเนิดเป็นเมืองทำค้าขายกับต่างชาติในสมัยราชวงศ์ถัง เช่น โปรตุเกส อังกฤษ และชาวยุโรปอีกหลายประเทศ จนกลายเป็นเมืองท่าที่ผูกขาดการค้ากับต่างชาติ และมีการจัดระเบียบการค้าโดยผ่านสมาคมพ่อค้าจีน จนถึงปี ค.ศ.1839 เกิดสงครามฝิ่น อังกฤษ จึงส่งกำลังทหารบีบจีนให้ยอมเปิดกวางเจา เซี่ยงไฮ้ หนิงโป เซี๊ยะเหมินและฝูโจว เป็นเมืองท่าให้ชาวตะวันตกเข้ามาค้าขาย ได้อย่างอิสระเมืองกวางเจาได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 จนถึงปัจจุบัน ตึกเก่าแก่ถูกรื้อทิ้งมีการสร้างระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อไปยังทุกแห่งในจีนและต่างประเทศการจราจรแออัด มีประชากรกว่า 8 ล้านคน แต่ที่นี่ก็ยังเป็นหัวใจของเศรษฐกิจ นำท่านชมภูเขาดอกบัวตั้งอยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ำซีจื่อเห่อ ของเขตพันหยู เมืองกวางเจา เป็นเขตทัศนียภาพที่มีลักษณะสวยงามทั้งแบบโบราณและแบบปัจจุบัน เขตเมืองดอกบัว เป็นปราการหอคอยทางทหารที่ปากน้ำจูเจียง

จากนั้นนำเดินทางสู่ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว ถนนสายนักช้อปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองกวางเจา  ละลายทรัพย์กับสินค้าหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าสวยหรู กระเป๋าดีไซน์เท่ห์ สนุกสนานกับการต่อรองราคาสินค้ากันได้ นำท่านชม อนุสาวรีย์ห้าแพะ สัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา สมัยโบราณเมืองกวางเจาขาดแคลนแร้นแค้น เทวดาจึงเห็นใจ จึงได้ส่งแพะห้าตัว มาช่วย โดยได้นำพืชพันธุ์มาว่าน ปลูกในกวางเจา ต่อมาเมืองกวางเจาจึงอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกอะไรก็ขึ้น จึงทำให้ชาวเมืองกวางเจาซาบซึ้งในบุญคุณ จึงตั้งอนุสาวรีย์ห้าแพะขึ้น เพื่อรำลึกถึงท่าน จากนั้นชม เจดีย์ลิ่วหยง (หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเจดีย์ดอกไม้ หรือเจดีย์กระดูก) ตั้งอยู่ที่ถนนลิ่วหยง ของเมืองกวางเจา มีอายุกว่า 1,450 ปี มาแล้ว มีความสูงถึง 57 เมตร ปัจจุบันถือเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณที่มีความสูงที่สุดในกวางเจา

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกอีกมากมาย เชิญท่านอิสระซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน

19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู๊ด (RMB250)

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ ชมโชว์ Chimelong Circus สนุกสนาน ตื่นเต้น ไปกับการแสดงอันหวาดเสียวของบรรดานักแสดงละครสัตว์ และกายกรรมผาดโผน ชาวรัสเซีย พร้อมสลับกับการแสดงโชว์ความน่ารักแสนรู้ของบรรดาสัตว์ต่างๆ โดยโชว์นี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “NATIONAL AAAAA SCENIC AREA” 5A เลยด้านการลงทุนนับล้านหยวนสำหรับการสร้างเทคนิคแสงสีเสียงและสเปเชียลแอฟเฟ็คต่างๆ บนเวทีการแสดงแล้วยังได้รับการยกย่องว่าเป็น The World’s Largest Circus Stadium ที่มีที่นั่งถึง 8,000 ที่นั่งมีผู้แสดงสุดยอดความสามารถกว่า 300 คน จาก 20 ประเทศ กับสัตว์กว่า 500 ตัว 40 สายพันธุ์ เปิดการแสดงมาตั้งแต่ปี 2000 มีผู้เข้าชมมาแล้วถึง 10 ล้านคน และได้เป็น The Best Night Entertainment in Guangzhou” ที่จะทำให้ทุกท่านประทับใจและไม่ควรพลาด เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

ที่พัก DRAGON LAKE PRINCESS HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  พีชการ์เด้นกอล์ฟ(*)-กรุงเทพฯ      (B)           (อาทิตย์ที่ 08 เม.ย. 61)
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น. เช็คเอ้าท์แล้วนำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟพีชการ์เด้น
09.45 น.   ถึง สนามกอล์ฟแล้วให้ท่านได้มีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้า และซ้อมเล็กน้อยก่อน
10.30 น.  เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ณ สนามกอล์ฟพีชการ์เด้นท์-PEACH GARDEN GOLF CLUB (*) หนึ่งในสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดของ Southern China ตั้งอยู่ที่เมืองหนานไห-Nanhai ห่างจากตัวเมืองกวางเจา 35 นาที โดยรถยนต์ และสนามบิน Baiyun International Airport 35 นาที โดยรถยนต์ สนามกอล์ฟที่สวยงามด้วยทิวทัศน์ล้อมรอบด้วยภูเขา, ลำธารน้ำใส, ท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกไม้และเสียงนกร้องเพลง สนามกอล์ฟได้รับการออกแบบโดยสถาบันออกแบบสนามกอล์ฟชื่อดังของโลก JMP Golf Design Group เป็นสนามระดับ Championship Course 27 หลุม และยังมีสนาม Night Course อีก 18 หลุมใช้หญ้า Tif Eagle บนกรีน และแฟเวย์หลุมที่ 18 จะเป็นหลุมที่ต้องจดจำสำหรับช๊อตที่ต้องขึ้นกรีนหากทีออฟตกบ่อทรายยาวเหยียดที่ขนานไปกับแฟร์เวย์ ส่วนคลับเฮ้าส์ที่ก็หรูหรามีระดับด้วยภัตตาคารชั้นยอด, ห้องจัดเลี้ยง, โปรช็อป, และสนามไดร์ฟครบครัน
  หลังเล่นกอล์ฟให้ท่านได้มีเวลารับประทานอาหาร และสังสรรค์ ณ ภัตตาคารในคลับเฮ้าส์
18.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน
19.05 น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
21.05 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG679 สู่ กรุงเทพฯ
23.05 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นสำหรับแพคเกจนี้

ราคาเริ่มต้นที่  45,400 บาท/1 นักกอล์ฟ

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ ฯ–กวางเจา- กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัด ของสายการบินไทย แบบหมู่คณะ
- โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
- กรีนฟี + แค็ดดี้ & รถกอล์ฟ 1 คัน/2 นักกอล์ฟ/18 หลุม X 2 สนาม /WEEKEND RATE
- รถรับ-ส่ง แบบ PRIVATE VAN 29 ที่นั่ง ตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/ดูแลตลอด 3 วัน
- ค่าวีซ่าจีนแบบเข้าออกครั้งเดียว ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ (มีวีซ่าแล้วลดท่านละ 1,500 บาท)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันวินาศภัย อัตรา 2,100 บาท ณ วันที่ 13 ก.พ.61 กรณีที่การบินไทยมีการปรับอัตราใหม่ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบและขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามจริง
- ค่าทัวร์และบัตรผ่านประตูตามระบุ

ค่าบริการไม่รวม

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-  ค่าอาหารเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง

-  ค่าธรรมเนียมขนสัมภาระ กรณีน้ำหนักเกิน

-  ค่าทิปแค็ดดี้, ไกด์, คนขับรถ