ไต้หวัน - ไทเป กอล์ฟแพ็คเก็จ

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมทัวร์ตีกอล์ฟต่างประเทศ สุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์และทดสอบความท้าทาย ประเทศที่สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองแถวหน้าของเอเชีย ภายในระยะเวลาไม่นาน โดยเฉพาะก้าวหน้าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาได้    เป็นอย่างดีที่ “ไต้หวัน” และยังมีวิทยาการด้านการเกษตรที่ก้าวหน้าหาตัวจับยาก แถมด้วยความงดงามของธรรมชาติที่ยังมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์

ไต้หวัน - ไทเป กอล์ฟแพ็คเก็จ โปรแกรม-A  4 วัน3 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

วันแรก กรุงเทพฯ ไทเป - ซิตี้ทัวร์                                       (L,D)               (จันทร์ที่ 24 มิ.ย.62)
04.10   น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประตูหมายเลข 4 แถวH,J ของ สายการบินไทย เพื่อทำการเช็คอินเอกสารการเดินทาง
07.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 634 บินตรงสู่ไทเป
11.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบเจ้าหน้าที่ตัวแทนของ บริษัทฯ รถรอรับนำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CITY SUITE TAOYUAN (TWD 300)
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุง ไทเป เข้าชม วัดหลงซานซื่อ หรือ วัดมังกรภูเขา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี  ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบ ของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้ อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลก มาเคารพสักการะไม่ขาดสาย นำท่านแวะชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Chlang Kal - Shek Memorlal Hall เป็นแหล่งรวมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่หาดูได้ยาก อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกอดีตประธานนาธิบดีเจียงไคเช็คซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อไต้หวัน ภายใน ห้องมีการจัดแสดงประวัติและสิ่งของต่างเกี่ยวกับท่านนายพล ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร. ซุนยัดเซ็น            จนก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำ ประเทศ ท่านจะได้พบกับพิธีเปลี่ยนเวรของทหารรักษาการณ์ ที่บริเวรหน้ารูปปั้นท่านนายพลเจียงไคเช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้

นำท่านเดินทาง สู่ตึกไทเป 101 ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองของโลกที่ความสูงถึง 508 เมตร  สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่ หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้าและช็อปปิ้งมอลล์อยู่กว่า 10 แห่ง รองจากตึกเบิร์จคา ริฟา ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ท่านสามารถ ขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงที่สุดในโลกสู่ขึ้น 89 เพื่อชมทิวทัศนของเมืองไทเป แบบพาโนรามา ที่สวยงามมาก (ค่าขึ้น TWD600 รวมในรายการ)

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชื่อดัง DIN TAI FUNG (TWD600)

ติ่งไท่ฟง บริการท่านด้วย เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา เมนูขึ้นชื่อของไต้หวัน  เนื้อหมูหมักสูตรพิเศษ ถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อแป้งบางนุ่มพร้อมเติมน้ำซุปรสเลิศ เข้าไปด้านใน ให้ท่านได้ลิ้มรสเสี่ยวหลงเปาสูตรดั้งเดิม ของไต้หวัน พร้อมอิ่ม อร่อยกับเสี่ยวหลงเปาไส้ต่างๆ และอีก หลากหลายเมนู จากนั้นนําท่านสู่ ย่านซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไทเป ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า นานาชนิด ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศชื่อดัง สินค้าสําหรับวัยรุ่นต่าง ๆ บางสินค้ามีราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน เช่น รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์ดังที่คนไทยชื่นชอบอย่าง Onisuka, Nike, Adidas, Puma, Lacoste ต่างๆบอกได้เลยว่า ราคาถูกกว่าเมืองไทย 20-30 %  ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีทั้งร้านอาหาร ขนมและที่สําคัญ ชาไข่มุกที่ไม่เหมือน เมืองไทย  เครื่องดื่มที่แทบจะเป็นเครื่องหมายการค้าของไต้หวันไปแล้วไม่ว่าใครไปไต้หวันแล้วก็ ต้องลิ้มลอง รสชาติสักครั้ง

พักที่โรงแรม ตามเลือก

วันที่สอง กอล์ฟ(*) - ซิตี้ทัวร์                                    (B,D)                           (อังคารที่ 25 มิ.ย.62)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
06.30 น. รถรับนำท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ TA SHEE GOLF & COUNTRY CLUB
07.30 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม (*)

อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ร้านเค้กสัประรด เพื่อให้ท่าน ได้ลองลิ้มชิมรสขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองไทเป เข้าชม พิพิธภัณฑ์กู้กง สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นีทั้งหมด  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายาก เช่น   หยกผักกาดขาว ,หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง IKKI (TWD770)

หลังอาหารค่ำให้ท่านได้เดินเล่นย่อยอาหารที่ ตลาดซื่อหลิน เป็นไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน  อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลอง  รสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวันและยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเทาผ้าใบรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคา ถูกกว่าเมืองไทย

พักที่โรงแรม ตามเลือก

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้นตลาดปลาไทเป-ซิเมินติง   (พุธที่ 26 มิ.ย.62)   B,L,D
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันมีลักษณะพื้นที่ เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การเซาะกร่อน ของน้ําทะเลและลมทะเล ทําให้เกิดโชดหิน งอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาที่เดียว เช่น  ช้างเล่นน้ํา , รองเท้านางฟ้า , ดอกเห็ด โดยเฉพาะหินรูปพระ เศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ๋วเพิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อ เสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้าย ออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้จิ๋วเฟื้นเป็น ฉากในการถ่ายทําภาพยนต์ “เปยฉิงเฉิงซื่อ” และ “อู่เหยียน เตอะซันซิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก ภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ๋วเพิ่นจึงกลับมาคึกคักและ มีชีวิตชีวาอีกครั้ง แล้วยัง เป็นที่กําเนิดของการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดัง SPIRITED AWAY โดยนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดัง HAYO MIYAZAKI ผู้ได้แรงบันดาลใจจากการได้มาเยือนหมู่บ้าน แห่งนี้ให้เป็นเมืองภูตภพอีกด้วย
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร XIN Di IN RESTAURANT เมนูกุ้งมังกร (NTD500)
บ่าย นําท่านสู่ตลาดปลาไทเป -TAIPEI FISH MARKET ตลาดปลาติดแอร์ไฮโซที่มีอาหารทะเล สดๆมากมายให้เลือกซื้อทั้งปูยักษ์อลาสก้า กุ้ง หอย ปู ปลา แบ่งเป็นหลายโซน อาทิ โซนบ่อปลา ที่มีปลาเป็นๆให้เลือก , โซนอาหารญี่ปุ่นทําสดๆ, โซน HOT POT, โซนปิ้งย่างบาร์  บีคิว ,โซนซุปเปอร์มาร์เก็ต , โซนอาหารสําเร็จรูปแพ็ค ใส่กล่อง ,โซนขายผลไม้สด และโซนขายดอกไม้ เป็นต้น
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารระดับเหลา HAI PA WANG เมนูซีฟู๊ด (NTD900)  พักที่ โรงแรมตามเลือก
19.05 / 20.45 น. ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TG 639 / TG 607
วันที่สี่ กอล์ฟ (*) ช็อปปิ้งเอาท์เล็ต-กรุงเทพฯ ( B)                                 (พฤหัสบดี 27 มิ.ย.62)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. เช็คเอ้าท์แล้ว รถรับนำท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ “MIRAMAR GOLF COUNTRY CLUB”
08.00 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม (*)
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองเถาหยวน แวะช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลกในราคาสุดพิเศษ มากมายแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์ ได้เวลา พอสมควรเดินทางสู่สนามบิน
18.05 น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบินไทย
20.05 น. ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TG 635
22.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สวัสดิภาพ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

 

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ