บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์และทดสอบความท้าทาย  มิชชั่ นฮิลล์ อาณาจักรของสนามกอล์ฟที่ได้รับการบันทึกให้เป็นที่สุดของโลกจาก The World’s No.1 Guinness World Records จากจำ นวน 10 สนามกอล์ฟ 180 หลุม ที่ได้รับการออกแบบโดยนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลก 10 คน รับประกัน ความท้าทายรอให้ท่านมาพิสูจน์และที่นี่ยังถูกคัดเลือกให้เป็นสังเวียนของการแข่งขันระดับโลกมากมาย อาทิ เช่น The World Cup of Golf ครั้งที่ 41 ในปี 1995 , Tiger Woods China Challenge เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2001 ซึ่งไทเกอร์ วู๊ด มา เยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรก และครั้งนี้ทำ ให้จำนวนนักกอล์ฟในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่าตัว กว่า 1 ล้านคน และ รายการ Dynasty Cup เมื่อเดือนมีนาคม 2003 ซึ่งเป็นการแข่งขัน Ryder cup ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย ระหว่างทีมรวมดารา เอเชียกับทีมรวมดาราญี่ปุ่น ซึ่งทีมดาราเอเชียเป็นฝ่ายได้ชัยชนะ

ฮ่องกง – เซินเจิ้น กอล์ฟแพ็คเกจ โปรแกรม-A 3 วัน 2 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซินเจิ้น -มิชชั่นฮิลล์
05.00น./07.45 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประตูหมายเลข 4 แถวH,J ของ สายการบินไทย เพื่อทำการเช็คอินเอกสารการเดินทาง
08.00น./ 10.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG600 /TG 628 บินตรงสู่ฮ่องกง
11.45น/ 14.30 น. ถึงสนามบินแช็คแล็ปค๊อก ฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

พบเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ รถรอรับนำท่านข้ามสะพานแขวนชิงหม่าที่ยาวที่สุดของฮ่องกง

เดินทางสู่ชายแดนเซินเจิ้นเมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก

นักกอล์ฟ สามารถเลือกเล่นกอล์ฟ 18 หลุม ได้ เฉพาะสนามกอล์ฟที่มีไฟสปอร์ตไลท์

ตั้งแต่แวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งต้องเสียค่า LIGHTING FEE เพิ่มเติมเป็น NIGHT GOLF

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่โรงแรม ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

พักที่โรงแรม MISSION HILLS RESORT ด้านฝั่งตงก่วน หรือ ฝั่งเซินเจิ้น

วันที่สอง มิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ ( B )
06.30 น. อาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
07.30 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม (*) สนามกอล์ฟ 1 ใน 10 ที่ท่านเลือก

ผู้ติดตาม อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ที่บริษัทมีแนะนำให้ อาทิ นำท่านสู่

หน้าต่างโลก “ WINDOW OF THE WORLD “ เมืองจำลองซึ่งได้จำลองสถานที่สาคัญ ๆ ของโลกมาไว้ได้อย่างน่าทึ่งละลงตัว อาทิ EIFFEL TOWER ของฝรั่งเศส, TAJMAHAL ของอินเดีย,PYRAMID OF GIZA ของอียิปต์,MOUNT FUJI ของญี่ปุ่น ฯลฯ ต่อด้วย SPLENDID OF CHINA ชมประติมากรรมที่จำลองสถานที่สาคัญในประเทศจีน อาทิ กำแพงเมืองจีน, สุสานทหารจินซีฮ่องเต้ เป็นต้น

บ่าย อิสระตามอัธยาศัยหรือเลือกเล่นกอล์ฟเพิ่มหรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม อาทิ ช้อปปิ้งทัวร์โดยนำท่านไปยังตัวเมืองเซินเจิ้น ให้ท่านได้ช๊อปปิ้งที่ “ห้างหล่อวู” ซึ่งมีสินค้าราคาถูกสุดสุด ท้าทายนักต่อรองว่าจะมีความสามารถต่อราคาสินค้าได้ถูกที่สุดเท่าไหร่ หรือสามารถทัวร์เพิ่มเติมที่อยากแนะนาและไม่ควรพลาด ทัวร์หมู่บ้านวัฒนธรรม ที่มีโชว์กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่แสงสีอลังการสวยงามที่ท่านต้องประทับใจ
ค่ำ อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

พักที่โรงแรม MISSION HILLS RESORT ด้าน DONGGUAN WING หรือ SHENZHEN WING

วันที่สาม มิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ –ฮ่องกง -กรุงเทพฯ ( B)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

(กรุณาเช็คเอ้าท์เลย แล้วฝากกระเป๋าเดินทางและสัมภาระไว้ที่ห้องเก็บของโรงแรมก่อนได้)

07.30 น. นัก   นักกอล์ฟ เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม (*) สนามกอล์ฟ 1 ใน 10 ที่ท่านเลือก

      ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ (ไม่รวมในรายการ)
15.00 / 16.30 น. นำท่านเดินทางข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง แล้วเข้าสู่สนามบินเช็คแล็ปค๊อค

(ท่านสามารถแวะค้างฮ่องกงเพิ่มเติมได้ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้า)

17.00 / 18.30 น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบินไทย
19.05 / 20.45 น. ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TG 639 / TG 607
20.45 / 22.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สวัสดิภาพ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

 

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ