บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด ขอเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับโปรแกรมการเดินทางที่ท่านจะต้องประทับใจ ใหม่หรูเลิศอลังการกับสุดยอดโรงแรมระดับ 5 ดาว และอาหารรสเลิศ พร้อมกับชมความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และพลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่มีกอล์ฟอยู่ในหัวใจกับการออกรอบในสนามกอล์ฟชั้นนำที่ทางเราได้คัดสรรแล้วในรายการ “THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE

วันแรก กรุงเทพ–กวางเจา (D)

วันที่ 1 กรุงเทพ–กวางเจา (D)
13.00 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 2 แถวC,E เคาน์เตอร์เช็คอินแบบกรุ๊ปของ สายการบินไทย
15.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 678
19.05 น. ถึง สนามบินกวางเจา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอรับท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร
20.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองจูไห่ (155 กม./2.30 ชม.)
23.30 น. เข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก พักที่ โรงแรม CHARMING HOLIDAY HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง กวางเจา-จูไห่-กอล์ฟ (*) ตลาดกงเป่ย (B,L,D)

วันที่ 2 กวางเจา-จูไห่-กอล์ฟ(*) ตลาดกงเป่ย (B,L,D)
07.00-10.00 อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
10.00 น. จากนั้นนำท่านสู่สนามกอล์ฟ
11.30 น. ถึง สนามกอล์ฟ AGILE GOLF & COUNTRY CLUB (*) สนามกอล์ฟระดับ Championship Course 36 หลุมแบ่งเป็น The Southern Course 18 หลุม ที่ออกแบบโดย กลุ่มผู้ออกแบบสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก JMP Golf Design Group ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่ด้านหนึ่งลัดเลาะไปตามภูเขา อีกด้านหนึ่งเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ สำหรับอีกด้าน คือ The Northern Course 18 หลุม ได้รับการออกแบบโดย Lee Schmidt of Schmidt-Curley Design, Inc ที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่แพ้กันท่านจะได้เล่นกอล์ฟกับความรู้สึกของสนามกอล์ฟที่ลื่นไหลกลมกลืนไปกับธรรมชาติเป็นสนามที่ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็น “Best Fairway Maintenance Award” มาตลอด 8 ปี ต่อเนื่อง และได้รับรางวัล “The Best New Golf Course In China” ในปี 2001 และปี 2006 ได้รับรางวัล “Ten Best Golf Course In China” อีกด้วย
12.00 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม
อาหารกลางวัน แบบอาหารกล่อง
บ่าย รถรับจากสนามกอล์ฟนำท่านสู่เมืองจูไห่นั่งรถชมวิวทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (Lover’s Road) ถนนเลียบชาย
หาดที่สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือ “หวีหนี” สาวงามกลางทะเล แวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาลเป่าฟู่หลิง หรือ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน เช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมันช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองของแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
20.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งยังศูนย์การค้าใต้ดินที่ “ตลาดกงเป่ย” ศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่าร้านค้ามีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิ สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เป็นต้น

พักที่ โรงแรม CHARMING HOLIDAY HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม            จูไห่–กวางเจา–กรุงเทพ                                       (B, L)  

วันที่ 3 จูไห่–กวางเจา–กรุงเทพ  (B, L)  
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น. เช็คเอ้าท์รถนำท่านออกเดินทางสู่กวางเจา
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00 น. หลังอาหารกลางวัน รถนำท่านออกเดินทางสู่กวางเจา นำท่านชม อนุสาวรีย์ห้าแพะ สัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาสมัยโบราณ เมืองกวางเจาขาดแคลนแร้นแค้น เทวดาจึงเห็นใจ จึงได้ส่งแพะห้าตัว มาช่วย โดยได้นำพืชพันธุ์มาว่าน ปลูกในกวางเจา ต่อมาเมืองกวางเจาจึงอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกอะไรก็ขึ้น จึงทำให้ชาวเมืองกวางเจาซาบซึ้งในบุญคุณ จึงตั้งอนุสาวรีย์ห้าแพะขึ้น เพื่อรำลึกถึงท่าน จากนั้นชม เจดีย์ลิ่วหยง (หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเจดีย์ดอกไม้ หรือเจดีย์กระดูก) ตั้งอยู่ที่ถนนลิ่วหยง ของเมืองกวางเจา มีอายุกว่า 1,450 ปี มาแล้ว มีความสูงถึง 57 เมตร ปัจจุบันถือเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณที่มีความสูงที่สุดในกวางเจา จากนั้นมอบเวลาให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและต่อรองราคาสินค้าที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.00 น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
20.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 679 สู่ กรุงเทพฯ
22.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(*) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับสนามกอล์ฟให้กรณีสนามกอล์ฟไม่ว่าง

ราคาเริ่มต้นที่ 34,700.- บาท /1 นักกอล์ฟ

ค่าบริการอัตรานี้รวม

-

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ ฯ – กวางเจา- กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ของสายการบินไทย

-

โรงแรมที่พัก 2 คืน ที่ จูไห่พร้อมอาหารเช้า     (ระดับ 5 ดาว)

-

รถรับ-ส่ง แบบ PRIVATE BUS ตลอดการเดินทาง
- กรีนฟี+แค็ดดี้&รถกอล์ฟ 1 คัน/2 นักกอล์ฟ/18 หลุมX1
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/ดูแลตลอด 3 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ + อาหารค่ำ 2 มื้อ
- ค่าวีซ่าจีนแบบเข้าออกครั้งเดียว ยื่นธรรมดา 4 วัน (มีวีซ่าแล้วลด 1,000 บาท)
- ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันวินาศภัย

ค่าบริการอัตรานี้ไม่รวม

-

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-

ค่าอาหารเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์ ฯลฯ
- ท่าทิปไก๊ด์ท้องถิ่น, คนขับรถ
- ค่าหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย
- ค่าทิปแค็ดดี้

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ