บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด มีความภูมิใจที่จะขอเชิญท่านผู้ที่มีกีฬากอล์ฟอยู่ในหัวใจ ไปสนุกสนานกับการออกรอบในดินแดนที่ได้รับฉายาว่า

THE WORLD GOLFER’S PARADISE” ที่มีอากาศสดใส อุณหภูมิ พอเหมาะสำหรับการเล่นกอล์ฟได้ตลอดทั้งปี  ท่านจะสามารถค้นพบได้ว่า ความสุขของการเล่นกอล์ฟท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นที่มีฝูงจิงโจ้เป็นเพื่อนเล่น จะเป็นประสบการณ์ที่แสนจะประทับใจ  ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นกับท่านที่ “เพิร์ธ” เมืองหลวงแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก

 ออสเตรเลีย –เพิร์ธ  กอล์ฟแพ็คเกจ 5 วัน 3 คืน เล่นกอล์ฟ 3 สนาม

รายละเอียดการเดินทาง :         TOUR CODE: IG-PER-WL/TG

วันแรก กรุงเทพฯ-เพิร์ธ                                                              จันทร์ที่ 05 ส.ค. 62
21.00 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 4 ROW-H&J เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
00.01 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 483 บินตรงสู่เพิร์ธ
วันที่สอง เพิร์ธ-ซิตี้ทัวร์-สวนสัตว์-ฟาร์มทัวร์                                อังคารที่ 06 .ค. 62          
07.55 น. ถึง สนามบิน เพิร์ธอินเตอร์เนชั่นแนล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นพบเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศและตั้งอยู่

บนแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายสำคัญและเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ ผ่านชมอาคารรัฐสภา ศาลาว่าการประจำเมือง สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึ่ง

อยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทำให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพันธุ์ไม้นับพันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับ

ธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ชื่นชมกับหงส์ดำเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์

จากนั้นนำท่านสู่หุบเขาสวอนวัลเล่ย์หรือหุบเขาสวอนริมฝั่งแม่น้ำสวอน ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิร์ธ เข้าชม สวนสัตว์แคเวอร์เชมป์ไวด์

ไลฟ์ปาร์ค Caversham Wildlife Park ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีก

มากมาย พร้อมให้ท่านชมการแสดงการตัดขนแกะนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาวออสซี่อีกด้วย และชมการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ PERTH MINT ใครที่เป็นนักสะสมเหรียญ ขอแนะนำให้ท่านไปที่ Perth Mint นี้ ที่นี้เค้ามีเหรียญที่ทำออกมาจำหน่ายให้เหล่านักสะสม หรือ

คนที่ต้องการนำไปเป็นของฝาก ที่นี้มีเหรียญหลายซีรี่ย์ทำออกมาเป็นคอลเล็กชั่นมากมาย ทั้งซีรี่ย์สัตว์ กีฬา บุคคลสำคัญ ฯลฯ วัตถุดิบที่ใช้ทำเหรียญนั้นมี

หลายอย่างทั้ง เหล็ก เงิน แพตตินั่ม และทอง ราคาของเหรียญนั้นมีตั้งแต่ 10ดอลล่าออสเตรเลีย (ประมาน300-400บาท) ไปจนถึง 3000ดอลล่า

ออสเตรเลีย (ประมาน100,000 บาท) ราคานั้นขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้และซีรี่ย์ของเหรียญนั้นๆ ถ้าเหรียญรุ่นไหนที่เป็นรุ่นlimitedนั้นราคาจะสูงมาก ใครที่

ต้องการหาของฝากดีๆสักชิ้น เหรียญของ Perth Mint นี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเลย

ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ WESTERN STYLE ณ ภัตตาคาร MISS MAUD’S RESTAURANT

นำท่านเข้าสู่ที่พักตามเลือก

วันที่สาม เพิร์ธ-กอล์ฟ(*)-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ                                 พุธที่ 07 ส.ค. 62  (B)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. รถรับท่านเดินทางไปยังสนามกอล์ฟ JOONDALUP G.C.
08.30 น. นักกอล์ฟ – ให้ท่านได้ออกรอบ 18 หลุม

(อาหารกลางวันที่ คลับเฮ้าส์ตามอัธยาศัยไม่รวมในรายการ)

15.00 น. นำท่านขึ้นทางเหนือเลียบชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เข้าชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ AQUARIUM ที่มีสัตว์ทะเลกว่า 4,000 ชนิดที่ท่านจะได้เดินชมผ่านอุโมงค์

UNDERWATER WORLD โลกใต้ทะเล

( ค่าเข้าชม AUD 24 ไม่รวมในรายการ ) จากนั้นมีเวลาเดินทางเล่นชมท่าเรือชาวประมงที่ SORRENTO QUAY ที่มีร้านค้าเล็กๆ น่ารักมากมาย

 

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Deluxe Chinese Seafood Restaurant

จากนั้นนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมตามเลือก

วันที่สี่ เพิร์ธ-กอล์ฟ(*)-ฟรีแมนเทิล                            พฤหัสบดีที่ 08 .. 62      (B)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
06.30 น. รถรับท่านเดินทางไปยังสนามกอล์ฟ THE CUT GOLF COURSE
09.00 น. นักกอล์ฟ – ให้ท่านได้ออกรอบ 18 หลุม

(อาหารกลางวันที่ คลับเฮ้าส์ตามอัธยาศัยไม่รวมในรายการ)

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟรีเมนเทิล ชมความงามริมแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ชมเมืองปากแม่น้ำสวอน เมืองที่สำคัญ สมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

ท่านจะได้พบกับบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ ร้านอาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศท้องทะเล พร้อมให้ท่านชมท่าเรือ

ประมง ประจำเมืองและให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูก จำหน่ายตั้งแต่ผัก ผลไม้ จนถึงของเก่า และของที่ระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิด ศุกร์-อาทิตย์)

อิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่ง ประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนกับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาท, อ่าวประมง

เดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์ เบอร์, นอร์ทบริดจ์ เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร DUSIT THAI RESTAURANT

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักตามเลือก

วันที่ห้า เพิร์ธ-กอล์ฟ (*)- กรุงเทพฯ                                         ศุกร์ที่ 09 .. 62 (B)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.30 น. จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยัง สนามกอล์ฟ ARALUEN COUNTRY CLUB 
08.30 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม

(อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟไม่รวมในรายการ)

14.30 น. รถรับท่านเดินทางไปสนามบิน, เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
16.20 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ TG 482
22.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ